Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-11-20.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-12-07.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów – w miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
  • pliki PDF, DOC – redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • zamieszczone na stronie dokumenty w formacie PDF otwierają się w nowym oknie, bez wcześniejszego ostrzeżenia o tym fakcie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-02-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Ewelina Dworczak, edworczak@cuwniemodlin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774606332. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby, która zgłasza żądanie oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, jak również sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
Tel.: +48774606332
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie znajduje się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, położonego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Główne wejście do budynku jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na drzwiach znajduje się informacja o tym, że dostępna jest winda. Bezpośrednie wejście do windy z poziomu gruntu znajduje się od strony wewnętrznego parkingu (za budynkiem Urzędu Miejskiego w Niemodlinie). Nie ma żadnych progów ani barier związanych z wejściem do windy. Dzięki windzie możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózku. Toalety w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego  - /link do aplikacji/ - Połącz z tłumaczem