Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja ogólna

1. Każdy obywatel ma prawo złożenia wniosku lub skargi.

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej i lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

3. Przedmiotem skargi może być miedzy innymi zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez komórki organizacyjne Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie wynikających ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie.

4. Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie w przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII. Skargi i Wnioski (Dz.U z 2024 r., poz. 572) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

Sposób dostarczania wniosku lub skargi

SKARGI I WNIOSKI KIEROWANIE DO DYREKTORA CENTRUM USŁUG WPÓLNYCH  W NIEMODLINIE można składać na kilka sposobów:

  1. bezpośrednio na piśmie:
  • w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin każdego dnia pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 (sekretariat - pok. 58);
  1. drogą pocztową na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin;

  1. wnoszone ustnie do protokołu – przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, w piątek w godz. 8.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 77 46 06 332 lub osobistym w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie (pok. 58);
  2. pocztą elektroniczną na adres: ;
  3. drogą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP na skrzynkę: /ZEFONiemodlin/SkrytkaESP, o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego e-PUAP.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie skarg i wniosków jest Dyrektor - Małgorzata Kochanek, która przyjmuje w piątki w godz. 800 – 1200 (pok. 52).

Skargi i wnioski nadesłane pocztą lub poczta elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek wraz ze sprecyzowanymi zarzutami z jakimi skarżący/wnioskodawca występuje.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie nie udziela odpowiedzi na piśmie i na e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym – co jest zgodne z § 8 pkt.1 w/w rozporządzenia, który stanowi że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty

Wnioski i skargi są wolne od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

1. O sposobie załatwienia wniosku/ skargi zawiadamia się Wnoszącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku/skargi.

2. W przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie jest zobowiązane poinformować Wnoszącego.

3. Dokument zawierający odpowiedź Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie może być odebrany przez Wnioskodawcę:

-  poprzez pocztę tradycyjną,

- osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie (sekretariat pok. 58),

W przypadku osobistego odbioru dokumentu należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym.

4. O formie odbioru dokumentu decyduje Wnoszący wniosek/skargę w złożonym piśmie.

 

Informacja dotycząca przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie osobiście.